google-site-verification: google8f27a911723ae452.html
top of page

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme") www.evalinircom ("Web Sitesi") adresinde yayın yapan web sitesini kullanan, üye olan ve/veya Web Sitesi aracılığıyla Taşınmazına alım teklifi verilmesini talep eden kişi ("Kullanıcı") ile Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime  A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18  Çankaya/ANKARA    adresinde yerleşen  EMATEK Mad. Tur. Med. Elektrn. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.("EMATEK") arasında akdedilmiştir. Web Sitesi'ne girmeniz site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcıların Web Sitesi'ne girerek kendilerine ait ya da üzerinde hukuki bir şekilde satış ya da pazarlama hakkına sahip oldukları oturum amaçlı taşınmazlarını ("KONUT") EMATEK aracılığıyla satmak ve bu satışın ön şartlarının belirlenmesini oluşturur. Taraflarca ilgili konutun satışına karar verilmesi halinde başkaca sözleşmeler ve prosedürler devreye girecek olup bu Sözleşme sadece ön şartların ve kullanım şartlarının belirlenmesine yönelik olarak elektronik ortamda onaylanmaktadır. Taraflar konutun satışı  ile ilgili maddelerin özel usullere tabi olduğunu ve işbu Sözleşme'nin hiçbir şekilde nihai bir anlaşma olmadığını karşılıklı olarak kabul etmektedir.

3. HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

3.1. Kullanıcı, satmak istediği konuta EMATEK’ten fiyat teklifi almak için Web Sitesi'ne girerek konutla ilgili formu ("Form") doldurarak EMATEK’e gönderir.

3.2. Kullanıcı Teklif Formu'nda istenen tüm bilgilerin eksiksiz ve tamamen doğru şekilde doldurmuş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.3. Teklif Formu'nun doldurulmuş olması EMATEK tarafından Konut için bir alım teklifi verileceği anlamına gelmez.

3.4. EMATEK, Web Sitesi üzerinden kendisine ulaşan Teklif Form'larını kendi kriterleri doğrultusunda değerlendirerek uygun gördüğü kullanıcı'ya  teklifte bulunur

3.5. Kullanıcı teklif mektubunda belirtilen geçerlilik süresi içinde teklifi kabul ettiğini beyan etmediği takdirde teklif  geçerliliğini yitirir.

3.6. Kullanıcı teklifi kabul ettiği takdirde, kullanıcıya sürecin nasıl işliyeceği, son ekspertiz çalışmasının ne zaman yapılacağı  hakkında  sözlü olarak bilgi verilir. Kullanıcı  konut için fiilen bir ekspertiz çalışması yapılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

3.7. Kullanıcı, EMATEK’in  birlikte çalıştığı uzmanların ekspertiz çalışması yapılması için EMATEK tarafından kendisine bildirilen şartları yerine getireceğini, konutun yerinde incelenmesi için kendisine bildirilen tarih ve saatte hazır bulunacağını, ihtiyaç halinde konutun tapu kayıtlarını, resmi kurumlar önünde inceleme yapması için gerekli yetkilendirme yazısını gerek noter gerekse adi yazılı şekilde hazır ve teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.8.. Kullanıcı tarafından Teklif Formu'nun doldurulması ve EMATEK’e gönderilmesini takiben işgünü dahilinde saatler içinde Kullanıcı'ya süreçle ilgili bilgilendirme yapılır. Konutun EMATEK’in kriterlerine uymaması durumunda Teklif Formu reddedilir ve kullanıcı e-posta ile bilgilendirilir.

3.9. Ekspertiz sonrasında EMATEK tarafından kriterlerin uygun bulunmaması durumunda Kullanıcı'ya konut için iletilen teklifin geçersiz olduğu bilgisi e-posta ile verilir.

3.10. Taraflar İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin Taraflar arasındaki ilişkinin ön şartlarının belirlenmesi ve süreç hakkında genel bilgi veren bir metin olduğu konusunda mutabık olup, Teklif iletilen Kullanıcı'nın Teklifi kabulü durumunda sonraki süreç konusunda EMATEK tarafından ayrıca bilgilendirme yapılır.

3.11. EMATEK, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcı'nın üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları EMATEK’in  kendi kararına bağlı olarak kullanılır.

3.12. EMATEK, Web Sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcı'ların Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. EMATEK tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar EMATEK tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu Web Sitesi'nin ilgili kısımında Kullanıcılara duyurulur.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Kullanıcı, üyelik ve kullanım prosedürlerini yerine getirirken, Web Sitesi hizmetlerinden faydalanırken ve Web Sitesi'nde hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.2. Kullanıcı, EMATEK’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcı'lara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple EMATEK'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder.

4.1.3. Kullanıcı'nın üye olması halinde, EMATEK tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla üyelik hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcı'ların, EMATEK’in ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

4.1.4. Kullanıcı'lar, EMATEK’in yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.5. EMATEK’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Web Sitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. EMATEK, Kullanıcı'ların işbu sözleşme hükümlerine ve Web Sitesi üzerinde hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin ya da EMATEK’in doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.6. EMATEK veri tabanında yer alan, Web Sitesi'nde mevcut olan herhangi bir konut bilgisi ya da başkaca her hangi bir bilgi kısmen veya tamamen EMATEK'in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.1.7. Kullanıcı ya da herhangi bir üçüncü kişinin manuel ya da çeşitli otomatik yollarla Web Sitesi içinde yer alan Taşınmaz bilgileri de dahil olmak üzere hiçbir içeriği kopyalamak, içeriği değiştirilerek de olsa başkaca amaçlarla kullanılmasına EMATEK'in hiçbir şekilde muvafakati bulunmamaktadır.

4.2. EMATEK'in Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. EMATEK işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Web Sitesi'nde belirtilen açıklamalar ve Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; EMATEK herhangi bir bildirimde bulunmadan Sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

4.2.2. EMATEK, Web Sitesi'nde yer alan Kullanıcı'ların yükledikleri üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı'nın güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir. Bunun yanı sıra Sözleşme'nin Gizlilik Politikaları başlıklı maddesinde Kişisel Verilerin işlenmesi noktasında açık rıza da Kullanıcı tarafından EMATEK'e verilmektedir.

4.2.3. EMATEK, Web Sitesi'nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; EMATEK bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK

5.1 Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler Kullanıcı'nın EMATEK ile ilişkisi devam ettiği ürece işlenmeye devam edecektir.

5.2 Kanun kapsamında Veri Sorumlusu EMATEK Mad. Tur. Med. Elektrn. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti  olup Kanun'daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

5.3. Kullanıcı'ya ait kişisel veriler, verilerin saklanması ve depolanması için EMATEK'in birlikte çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere, istatistiki bilgi amacıyla EMATEK'in ortağı ya da bunun iştiraklerine aktarılabilir.

5.4. Kullanıcı'ya ait Kişisel Veriler Web Sitesi aracılığıyla elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

5.5. Kullanıcı dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu'na başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

5.6. EMATEK, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

5.7. Web Sitesi içeriğinde Google Analytics'in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics'in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Web Sitesi'ni ve varsa Web Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcı'lara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

5.8. Kullanıcı'ların Web Sitesi'ne geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Web Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

5.9. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

5.10 Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, EMATEK ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ya da bu bilgileri paylaşmaya açıkça ve hukuka uygun olarak yetkilendirilmiş olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

EMATEK Web Sitesi ve varsa mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile Web Sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, EMATEK, evalinir markası ve diğer markalar, www.evalinir.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Web Sitesi'nde veya varsa mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. EMATEK’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme Değişiklikleri EMATEK tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesi'nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2. Mücbir Sebep Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EMATEK işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EMATEK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için EMATEK'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, darbe, darbe girişimi, ekonomik kriz, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve EMATEK'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.3. Delil Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Taraflara ait defter ve kayıtların, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan, ve taahhüt eder.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

Bu sözleşmeden doğacak itilaflar için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşmesi Kullanıcı'nın Web Sitesi'ne girmesi, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir formu doldurması ile karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olur.

bottom of page