google-site-verification: google8f27a911723ae452.html
top of page
GİZLİLİK POLİTİKASI

EMATEK

MADEN, TURİZM, MEDİKAL, ELEKTRONİK, MAKİNA, İNŞAAT, SANAYİİ, TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (www.evalinir.com) OLARAK KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA ÖNEM VERİYORUZ.BU KAPSAMDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI KONUSUNDA ŞİRKET VİZYONUMUZ HAKKINDA SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

 

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel bilgileriniz sadece ilgili kanun kapsamında izin verilen hallerde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işbu kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplama Yötemi: Kişisel verileriniz, genel müdürlük veya satış ofislerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan internet sitelerimizden, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı bayiiler ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, SMS kanalları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, vb. gibi yöntemler ile firmamızın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepler: İlgili mevzuat kapsamında şirket içi ve şirket dışı iş ve işlemlerde, yapılacak raporlamalarda, sunacağımız hizmetlerde kullanmak, ilgili mevzuat gereği, zorunlu sebeplerle kişisel verileri kullanmak; şirket personeli veya iş ve işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri saklamak; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama ,raporlama, bilgilendirme ve yükümlülüklerine uymak ve talep edilen tüm hizmetleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunabilmektir.

 

Bu bilgiler işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili  gereklilikler halinde şirketimizin birlikite çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışına mukim 3.kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, ana hissedarımız ile şirketimizim grup şirketleri ile şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi bir hizmet sunulabilmesi amacı ile paylaşılabilir.

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz, şubelerimiz ,çalışanlarımız, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalar ve bunun gibi her türlü kanal aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içine / yurt dışına aktarıldığı,

d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3.kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Haklarınızın, ilgili Kanun’un yürürlük tarihi olan 07/10/2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanun’un ‘’veri sorumlusuna başvuru’’ başlıklı 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Ayrıca KVKK ‘ nın  5.maddesinin 2.fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olmas , bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde ilgili kanun uyarınca açık rıza aranmaksızın, kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcut bulunmaktadır.

 

Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir.

Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi ( www.evalinir.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve kişisel veri güvenliğinizin üst düzeyde sağlanması gerektiği bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

YASAL KOŞULLAR

 

1 . Erişim ve Kabul

 Web sitesine erişim sağlayarak herhangi bir kısıtlama veya nitelendirme olmadan bu Şartları ve Koşulları kabul etmektesiniz. Web sitesini ve web sitesinde yer alan hizmetleri yalnızca yürürlükteki tüm kanunlara ve bu Şartlara ve bu Koşullara bağlı kalmanız halinde kullanabilirsiniz. Bu Şartları ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde   Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret Ltd. Şti. (www.evalinir.com) web sitesini ziyaret etmeye devam etmeyiniz.

 

2 . Garantide bulunmama

Web sitesinde yayınlanan içerik ve bilgiler, herhangi bir garanti veya beyanda bulunulmadan size ‘’olduğu gibi’’ ve ‘’kullanıldığı gibi’’  sunulmaktadır.  Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi (www.evalinir.com), kanunlar tarafından izin verilen en geniş kapsamda Web sitesinin ticari elverişliliği veya belirleyici bir amaca uygunluğu gibi garantiler başta olmak üzere her türlü açık veya zımni garantiyi beyanı reddetmekte veya dışarı bırakmaktadır.

Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi (www.evalinir.com), özellikle Web sitesinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin güncelliği, doğruluğu, niteliği, tamlığı veya mevcudiyeti ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi (www.evalinir.com), özellikle Web sitesinin teknik olarak erişilebilirliği, uygunluğu veya kusursuzluğu ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi (www.evalinir.com), özellikle Web sitesinde yayınlanan içeriği veya bilgileri kullanmanızın üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceği ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

 

3 . Fikri Mülkiyet Haklarının Saklı Tutulması

Web sitesinin ve içeriklerinin telif hakları veya diğer kanunlar tarafından korunması saklı tutulmaktadır. Web sitelerinde gösterilen ticari markalar, logolar, hizmet işaretleri ve ticari unvanlar korunmaktadır ve tescil edilmiştir. Web sitesinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin izinsiz kullanımları veya Web sitesine ait herhangi bir kısmın izinsiz olarak çoğaltılması, iletilmesi veya diğer türlü kullanımları,  Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketinin (www.evalinir.com) veya üçüncü şahısların telif haklarını, ticari markalarını, gizliliğini, aleniliğini veya diğer haklarını ihlal edilebilir ve bunlara izin verilmemektedir. Çoğaltma ve iletme izinlerine ilişkin talepler mutlaka Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi ile irtibata geçilerek iletilmelidir.

 

 

4 . Gizlilik Politikası

 

İnternet genellikle güvenli bir ortam değildir. İnternetin açık bir ağ olduğunu ve herkes tarafından erişilebilir olduğunu kabul etmektesiniz. Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi, kişisel verilere yürürlükteki veri koruma kanunlarına göre muamele etmektedir.

5 . Şartlar ve Koşullardaki Revizyonlar

Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi, öncesinde bildirimde bulunmadan ve kendi takdirine bağlı olarak bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir, ekleme yapabilir, kaldırabilir veya başka bir şekilde güncelleyebilir Web sitesini kullandığınızda bu değişiklikleri kabul edersiniz ve revize edilmiş olan Şartlar ve Koşullar sizi bağlar.

 

6 . Sonuçlar

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal ettiğinizi fark etmemiz halinde, Ematek maden, turizm, medikal, elektronik, makine, inşaat, sanayii, ticaret limited şirketi, tarafından sunulan hizmetleri kullanmanızın engellenmesi ve web sitesine yerleştirmiş olduğunuz bilgilerin, verilerin ve içeriklerin kaldırılması dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ve öncesinde bildirimde bulunmadan derhal düzeltici tedbir alabiliriz. İhlaliniz neticesinde zarara uğramamız halinde, kendi takdirimize bağlı olarak sizden tazminat talebinde bulunabiliriz.

BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli veya noter vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvurunun Yapılacağı

 

Adres :  Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime  A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18  Çankaya/ANKARA   06510 Türkiye

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

1.Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

  1. İsim :

  2. Soy isim :

  3. T.C Kimlik No :

  4. Telefon No :

  5. E-posta :

  6. Adres:

 

2. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

€Müşteri € İş Ortağı € Çalışan € İş Başvurusunda Bulunan € Hissedar € Diğer (____________________)

 

3. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 

4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimizin ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimizin, KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu formda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Kişisel Veri Sahibinin

 

Adı Soyadı :

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza :

bottom of page